ਮਾਹਰ ਸਲਾਹਕਾਰ / 9223372036854775807 ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ

ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਰਟੀਨਿੰਗ ਛੋਟੇ ਮੂਪਨ ਸਕੇਲਪਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਫੋਰੈਕਸ ਵਿਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ
ਈ ਏ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਰਟੀੰਗੇਲ ਇਕ ਮਾਰਟੀੰਗਲ ਜਾਂ ਸਕੇਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * sostituire 2018.01.14 opzioni: riparazione bug trailing. ਸਿਗਨਲ_ਲਿਮਿਟ, filtraggio quando il movimento può essere molto eccessivo (ad esempio, come conseguenza di informazioni cremisi) spesso con la candela e si diffonde ampliato default 99 (non filtrato), […]