ที่ปรึกษา / 9223372036854775807 พบโพสต์

ไมโครมาร์ติงเกลที่มีทุนขนาดเล็กถลกหนัง

โดย Forex Wiki Team
EA micro martingale ทำหน้าที่เป็นทั้ง martingale และ scalper * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * remplacer les options 2018.01.14: bug Repair trailing. Signal_Limit, filtrage lorsque le mouvement peut être très excessif (par exemple en raison de l'information pourpre) souvent avec des bougies et des spreads élargi par défaut 99 (non filtré), เปลี่ยน 15-20 pour le filtrage. Marting_Oneway, rouvrir dans le […]